هو ابن سيرين كان برمانه مخدرات؟؟
انتو لبوات انتوا؟