رآیت انی رکبت دراجه ناریا عکس من سیق بیا وکآنی بطلع مطلع عالی وكآنی بستغیس بالله من الخوف